سری M

 تزریق اتصالات بسیار بزرگ لوله هاي PE

طراحی خاص و منحصر به فرد به منظور تولید قطعات با وزن تزریق بالا

تزریق همراه با پیستون جداگانه، حجم تزریق نامحدود و کاربرد وسیع.

هزینه تولید کمتر در هر سیکل و بازده بالاتر.

گرم کردن سریع، بازده بالاتر و کاهش مصرف انرژي به دلیل استفاده از تکنولوژي گرم کردن مادون قرمز نانو.

مقاومت فوق العاده پایین در قطعات متحرك، مقاومت تزریق در حالت بدون بار کمتر از 1kdf  و توان راکتیو بسیار پایین موتور منجر به کاهش مصرف انرژي می شود.

کاهش % 70 مصرف انرژي در زمان اتوکشی با بکارگیري سیستم هیدرولیک سروو خود تنظیم.

کاهش % 40 مصرف آب خنک کاري و % 30 تلفات حرارت با شیارهاي طراحی شده در سیلندر تزریق.

پایداري بازده موادگیري: انجام فرآیند موادگیري توسط ماردون با توان بارگیري بالا و تولید حرارت کم به علت تفاوت دماي کم مابین سیلندر و پلاستیک مذاب پیستون تزریق بیمتال با عمر بالا.

سیستم کنترل پایدار و مطمئن: انتقال از حالت موادگیري به تزریق راحت، پایدار و مطمئن با استفاده از میله مخصوص عایق حرارت.

کنترل دما با دقت بالاتر: کنترل دقیق تر دما با بهره گیري از سیستم کنترلی ساخت ژاپن، قطعات کنترل حرارت و هیترهاي سرامیکی مادون قرمز ساخت انگلستان

تنش برشی کمتر و موادگیري یکنواخت، دقیق و سریع با استفاده از ماردون دو گام.

عدم تشکیل پلیسه بدلیل استفاده از صفحات صلب و تکرارپذیري بالاي تولید قطعه.