به نظر شما مطالب ارائه شده در کانال تلگرام و اینستاگرام ما چگونه است؟

خیلی خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

سایر:

انسانها ذاتا به دنبال کیفیت و برتری هستند و این دیدگاه را می توان در انتخاب های گوناگونی که انجام می دهند مشاهده نمود. اما به تدریج مفهوم کیفیت با آنچه در ابتدا بود، تفاوت یافته و دیگر کیفیت مفهوم گسترده تری پیدا کرده است.

کیفیت می بایست علاوه بر محصول و خدمات، در تمامی سطوح کاری و فرآیندی یک سازمان وجود داشته باشد و منطبق با این دیدگاه سیستم مدیریت کیفیت، به منظور حفظ و ارتقای سطح کیفیت در سازمان ها بوجود آمد. سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک الگو برای هدایت سازمانها به سمت بهبود عملکرد به صورت مستمر و در نهایت رضایت مصرف کنندگان و ذینفعان می باشد.

شرکت نکو بهینه ماشین در راستای فراهم سازی الزامات مشتری، توسعه پایدار، کسب رضایتمندی ذینفعان و رسیدن به استانداردهای مدیریت کیفیت جهانی، کار خود را با استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2000 آغاز کرده و در ادامه با توجه به نیازهای سازمان به بهبود سیستم مدیریت کیفیت، ISO9001:2008 را پیاده سازی نموده است.

شرکت نکو بهینه ماشین توانسته است در راستای تحقق به خط مشی های سازمانی خود و با بهری گیری از سیستم های به روز مدیریت کیفیت، گامی بزرگ در ارتقای کیفیت سیستم، کیفیت محصول وکیفیت خدمات بردارد. به کار گیری شاخصهای فرآیندی و اهداف کیفیت همانند زمان ارائه خدمت و یا تحویل به موقع و... برای بررسی وضعیت فرآیندهای سازمانی و استفاده از سیستم های به روز مدیریتی از دیگر فعالیتهای سیستم مدیریت کیفیت در این شرکت می باشد.

این شرکت علاوه بر تمرکز به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت به بسیاری از دیگر مدلهای سرآمدی سازمانی نیز توجه نموده و با بهره مندی از آنها، همواره به سمت بهبود و توسعه قابلیت های سازمانی گام برمی دارد.