به نظر شما مطالب ارائه شده در کانال تلگرام و اینستاگرام ما چگونه است؟

خیلی خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

سایر:

      

 

مهرداد منصور گرکانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل: manager@nbmmachinery.com

 

 

مسعود مستشار رئیس هیئت مدیره و مدیر دفتر اصفهان

ایمیل: mostashar@nbmmachinery.com
 

          

 

                                                                   

  مجید منصور گرکانی نایب رئیس هیئت مدیره

 ایمیل: manager@nbmmachinery.com