نیروی متخصص و کارآزموده

شرکت نکو بهینه ماشین در راستای ارتقاء سطح دانش متخصصان خود در حوزه خدمات فنی، اقدام به شرکت در دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور نموده است. تا بواسطه آن، متخصصان بتوانند خدمات برتری ارائه نمایند.