کنترل کننده دمای قالب

کنترل کننده دمای قالب برای پیش گرم کردن قالب و ثابت نگه داشتن دمای آن حین عملیات تزریق استفاده می شود. معمولاً در شروع کار دستگاه، قطعات تولیدی به صورت ناقص و یا با کیفیت پایین تولید می گردند، این مشکل در مناطق سردسیر بیشتر اتفاق می افتد و دلیل آن این است که قالب تا به دمای مورد نظر برای تولید قطعات با کیفیت برسد، مدت زمانی طول می کشد اما در صورت استفاده از کنترل کننده دمای قالب می توان از همان لحظه شروع به کار، قطعات کامل و با کیفیت را تولید نمود.

 

 گرمکن قالب با ثابت نگه داشتن دمای قالب، تولید محصولاتی با سطوح صاف و بدون موج را میسر می سازد. همچنین با پیش گرم کردن قالب می توان پروسه تولید را سرعت بخشید و از هدر رفت مواد جلوگیری نمود.