فرم استخدام

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD
وضعیت تاهل*

آشنایی با زبان انگلیسی

خواندن*
نوشتن*
مکالمه*

آشنایی با نرم افزارها

Word*
Excel*
powerpoint*
photoshop*
visual studio*
آیا قادر به کار شیفتی می باشید؟*
از کارفرمایان سابق خود رضایت نامه میتوانید ارائه دهید؟؟
آیا محکومیت کیفری داشته اید؟
اکنون مشغول به کار هستید؟
YYYY slash MM slash DD
Max. file size: 100 MB.