سازمانی سیستم محور

با گسترش و پیچیدگی فرآیندها و فعالیت ها، خصوصا در واحدهای تولیدی، طراحی صحیح فرآیندها و به کارگیری ابزار مناسب پیاده سازی آن ها، عامل بسیار مهمی در چابکی سازمان می باشد.

نگرش فرآیند محور و شناسایی فرآیندها به نحوی صحیح، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت و پویایی سازمان ها است. علاوه بر شناخت، استقرار و پیاده سازی سیستم مناسب، بستر اجرای سیستم نقشی انکار ناپذیر در اثر بخشی آن ایفا خواهد کرد.

شرکت نکو بهینه ماشین علاوه بر ارائه محصولات و خدمات فنی، امکان ارائه خدمات و راهکارهای سیستمی را در راستای دستیابی شما مشتریان گرامی به اهداف فراهم نموده است.

برخی از این خدمات شامل موارد زیر است:

  • شناسایی و بازنگری فرآیند های سازمانی با نگرش فرآیندی صحیح
  • تهیه مستندات جهت اجرای فرآیندها و فعالیت های سازمانی
  • ممیزی فرآیندها و فعالیت های سازمانی
  • ارائه راهکارهای سیستمی منطبق با نیاز مشتریان و پیاده سازی نرم افزار مدیریت فرآیند
  • پیاده سازی سیستمی صحیح بر مبنای زیر ساختی سریع و چابک