کارگاه اپراتوری دستگاه تزریق پلاستیک

اخبار

شرکت نکو بهینه ماشین به منظور افزایش سطح دانش و مهارت اپراتورهای دستگاه تزریق...

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری دستگاه تزریق پلاستیک NBM

اخبار

شرکت نکو بهینه ماشین به منظور افزایش سطح دانش و مهارت اپراتور های دستگاه تزریق...